Іллінівська сільська територіальна громада
Донецька область, Краматорський район

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ІЛЛІНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Про затвердження Положення "Про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності Іллінівської сільської ради"

Дата: 01.06.2017 11:30
Кількість переглядів: 3354

TREZUB

УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

ІЛЛІНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від________2017 року №______

с. Іллінівка


 

Про затвердження Положення про порядок

передачі в оренду об’єктів комунальної власності

Іллінівської  сільської ради

 

 

Відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою вдосконалення процедури ефективного управління майном, що є комунальною власністю територіальної громади ради, упорядкування процедури надання його в оренду, враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити:

- положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності Іллінівської сільської ради (додаток 1).

- методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл та селищ Іллінівської сільської ради (додаток 2).

- типовий договір оренди (додаток 3).

  1. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.
  2. Виконавчому апарату сільської ради забезпечити виконання цього рішення відповідно до повноважень.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради (Літвіненко).

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             В.О. Маринич

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток 1                                                                                                                                                                                   до рішення Іллінівської

                                                                                                          сільської ради

                                                                                                          від __________ № ________

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної
 власності Іллінівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності Іллінівської сільської ради  (далі - Положення) регулює відносини щодо оренди об'єктів комунальної власності, визначає основні принципи, порядок та правила передачі в оренду об'єктів комунальної власності обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності, що розташовуються на території Іллінівської сільської ради.

 1.2. Положення розроблено відповідно до ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з урахуванням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» таінших нормативно-правових актів чинного законодавства.

 1.3. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування об’єктами, необхідними орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
1.4. Відносини щодо оренди об’єктів комунальної власності регулюються договором оренди, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Надання об’єктів в суборенду дозволяється за погодженням із орендодавцем, та у випадку, якщо це передбачено договором оренди. При передачі майна у суборенду сторони договору оренди повинні враховувати норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна», зокрема, у частині строків надання майна у суборенду, плату за суборенду, тощо.

 

2. Об'єкти оренди

2.1.Об'єктами оренди за цим Положенням є :

- цілісні майнові комплекси;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, частини будівель та споруд, нежилі приміщення), що перебувають у комунальній власності Іллінівської сільської ради, та інше окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі комунальних підприємств;

- нерухоме майно,що не використовується Іллінівською сільською радою для здійснення своїх повноважень може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду;

- захисні споруди цивільного захисту із збереженням їх цільового призначення, крім зазначених у частині другій статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

 

3. Орендодавці

3.1.Орендодавцями є:

- комунальні підприємства, органи, уповноважені Іллінівською сільською радою, щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності.

- підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у комунальній власності.

3.2. Від імені територіальної громади сіл, селищ на території Іллінівської сільської ради, повноваження орендодавця здійснює виконавчий комітет Іллінівської сільської ради - щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна і іншого окремого, індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади сіл на території Іллінівської сільської ради.

 

4. Орендарі

4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна комунальної власності територіальної громади сільської ради, з метою здійснення підприємницької діяльності, до його укладення зобов'язана зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності.
4.2. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

 

5. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади сільської ради. Формування переліків нерухомого майна для передачі в оренду.

5.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п. 4 цього Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у п. 3 цього Положення. Орендодавець може оголосити про передачу в оренду в порядку, встановленому Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та цим Положенням.

5.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду. Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

5.3. Щороку сільська рада повинна формувати на підставі інформації органів, визначених у розділі 3 цього Положення, перелік нерухомого майна, що протягом року може бути передано в оренду Зазначений перелік оприлюднюється в газеті «Знамя індустрії».

6. Порядок прийому та розгляду заяв про оренду, прийняття рішення щодо вибору процедури передачі в оренду

6.1 Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти в оренду майно та укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, відповідному орендодавцеві, зазначеному у пункті 3 цього Положення, а також інші документи згідно з переліком.

До заяви додаються наступні документи:

  • проект договору оренди;
  • копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

  • рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу та щодо створення господарського товариства;
  • копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

Разом із заявою про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

  • проект договору оренди об'єкта;
  • звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається);

-копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

-копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

6.2. Орендар за умови відсутності заборони на передачу цілісного майнового комплексу в оренду у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти цілісним майновим комплексом – до виконавчого комітету Іллінівської сільської ради.

6.3. Виконком сільської ради розглядає подані матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляє орендаря про своє рішення (висновки про умови договору оренди або надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). Якщо, рішення про надання згоди на передачу в оренду вже прийнято сільською радою на час розгляду заяви, надаються умови договору оренди без прийняття окремого рішення з цього приводу.

6.4. Орендодавець протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди, а у разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження, протягом 15 – ти днів після дати її реєстрації, розміщує в газеті «Знамя індустрії» оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника. При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції сільської ради щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

6.5. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

6.6. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

6.7. У передачі в оренду нерухомого майна може бути відмовлено, якщо:

 - прийнято рішення про приватизацію або перед приватизаційну підготовку об’єктів;

- прийнято рішення про укладення договору оренди з бюджетною установою, організацією;

- орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

 

7.Порядок надання в оренду об’єктів нерухомого майна без проведення конкурсу.

7.1. В разі наявності пропозиції від сільської ради щодо розміщення бюджетних установ і організацій виконком сільської ради може запропонувати укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

Якщо орендодавець не одержав від виконавчого комітету у встановлений термін висновків щодо дозволу, відмови чи пропозиції по укладенню договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, укладення договору оренди вважається погодженим.

7.2. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, чи громадської організації, релігійної організації, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей –інвалідів, установ і закладів соціального обслуговування населення, що надають соціальні послуги, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального  обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

7.3. Укладення договору оренди із суб’єктом виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої компанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

7.4. У разі якщо протягом встановленого терміну подано лише одну заяву конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.

7.5. Розмір орендної плати визначається на підставі Методики про розрахунок орендної плати за майно, що є комунальною власністю територіальної громади Іллінівської сільської ради

та порядок її розподілу. 

 

8. Порядок проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади Іллінівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади

8.1. У разі надходження двох і більше заяв в установлений термін, орендодавець оголошує конкурс на право оренди. Орендодавець в найкоротший час в термін не більше 7 днів, розміщує в газеті _«Знамя індустрії» оголошення щодо умов та строків проведення конкурсу. Умови надання в оренду, проведення конкурсу з оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Іллінівської сільської ради може містити такі відомості:

- розмір початкової, стартової орендної плати;

- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.

- дотримання вимог експлуатації об’єкта;

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- інше.
8.2. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:
- інформація про об’єкт оренди,

- умови Конкурсу;
- дата, час і місце проведення Конкурсу;

- перелік учасників конкурсу;

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників Конкурсу щодо умов оренди, розміру орендної плати.

Пропозиції конкурсантів щодо умов оренди, розміру орендної плати подаються в запечатаному конверті.

8.4. Конкурс проводиться протягом трьох робочих днів після закінчення строків подання документів на конкурс комісією створеною відповідним розпорядженням із залученням відповідних посадових осіб. Розпорядження повинно містити порядок та умови проведення конкурсу. Переможець конкурсу визначається, виходячи з таких інтересів територіальної громади, як отримання найвищого розміру орендної плати, забезпечення утримання об`єкта в належному стані (тобто виключення можливості його погіршення), а також отримання інших соціально-економічних вигод, запропонованих учасниками конкурсу.

8.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону. 
               У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного державного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.


9. Оцінка об`єкта оренди. Орендна плата

9.1. Оцінка об`єкта оренди передує укладенню договору.

9.2.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного, місцевого бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, комунальним підприємствам де засновником є Іллінівська сільська рада, державними воєнізованими формуваннями, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

9.3. Орендна плата розраховується відповідно до Методики  розрахунку і порядка використання плати за оренду майна комунальної  власністі Іллінівської сільської ради та пропорції її розподілу згідно додатку 2 до цього Положення.

 

10. Порядок укладення договору оренди.

10.1. Договір оренди об’єкта комунальної власності територіальної громади сільської ради укладається між орендодавцем та орендарем.

10.2. Договір оренди повинен містити істотні та особливі умови, передбачені типовим договором оренди, а також визначеними орендодавцем. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов`язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

10.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами  тексту договору.

11. Термін дії договору

11.1. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.
11.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
11.3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
12. Основні обов'язки орендаря 

12.1. За договором оренди орендаря може бути зобов'язано використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду. 
12.2. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню. 

12.3. Орендар  зобов'язаний  вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі. 
13. Ремонт об'єкта оренди 

13.1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором. 
13.2. Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендодавцем або іншим балансоутримувачем цього майна за його рахунок, якщо інше не встановлено договором. 

13.3. Якщо орендодавець або інший балансоутримувач майна, переданого в оренду, не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до  призначення  та  умов договору, орендар має право: 
- відремонтувати майно,  зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту; 

- вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
 
14. Припинення договору оренди 

14.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається. 

14.2. Договір оренди припиняється в разі:
               - закінчення строку, на який його було укладено;
               - приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);
               - банкрутства орендаря;
               - загибелі об'єкта оренди;
               - ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

                - невиконання умов договору оренди однією із сторін та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

14.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням  сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України. 
14.4. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо 
не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини. 

14.5. Орендар вправі залишити за собою проведені ним  поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких  поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. 
14.6 Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає. 

15. Заключні положення

15.1 У випадках, не передбачених цим Положенням, суб`єкти орендних відносин керуються чинним законодавством України.

15.2. Внесення змін в Положення здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 

 

Додаток 2

До рішення Іллінівської сільської ради

Від ___________№ _____

 

М Е Т О Д И К А

Розрахунку і порядок використання  плати

за аренду майна комунальної власності

Іллінівської сільської ради

1. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна комунальної власності Іллінівської сільської ради (далі - Методика) розроблено відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та застосовують при визначенні і використанні плати за оренду майна (далі - майно спільної власності) комунальної власності територіальної громади сіл та селищ Іллінівської сільської роади .

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем за погодженням з сільською радою, відповідно до Порядку передачі в оренду об'єктів комунальної власності Іллінівської сільської ради, що знаходиться в управлінні сільської ради.

Розмір орендної плати не може бути нижче плати, розрахованої відповідно до даної

      Методики. При встановленні орендної плати нижче розміру, передбаченого цією Методикою, організація, установа укладає договір оренди з дозволу постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради.

3. Розрахунок орендної плати проводиться в такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати, на його базі встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується в договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

4. Розмір річної плати за оренду майна спільної власності визначається за формулою:

 

А пл = Сп * Сар * К1 * К2 * К3, де

А пл - розмір річної орендної плати, грн .;

Сп - вартість орендованого майна спільної власності, визначена експертним шляхом або балансова вартість, грн;

Сар - орендна ставка за використання майна спільної власності, визначена згідно з додатком 1 до Методики;

К1 - коефіцієнт ділової активності, що враховує місцезнаходження майна спільної власності (додаток 2 до Методики);

К2 - коефіцієнт, що враховує поверхове розташування (додаток 2 до Методики);

К3 - коефіцієнт, що враховує рівень благоустрою (додаток 2 до Методики);

Експертна оцінка діє протягом 6 місяців з дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті про експертну оцінку.

5.Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди розраховується за формулою:

 

А пл. міс. = А пл. / 12 * Іт.г. * Ін., де

А пл. міс. - розмір орендної плати за перший місяць оренди, грн .;

А пл. - річна орендна плата, визначена відповідно до цієї Методики, грн;

Іт.г. - індекс інфляції за період з дати проведення експертної оцінки (якщо проводилась) майна спільної власності до дати укладення договору оренди;

Ін. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

6. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць оренди визначаться шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

7.Добова і погодинна орендна плата розраховується на основі місячної орендної плати, скоригованої на коефіцієнт інтенсивності:

 

А пл. сут. = Апл.мес. / Ч дн.м. * 1,7, де

А пл. сут. - розмір орендної плати за добу, грн;

Апл.мес. - розмір орендної плати за перший місяць оренди, грн;

Ч дн.м. - число днів у місяці.

А пл. годину. = А пл. сут. / 24 * Ч. * 2,0, де

А пл. година. - орендна плата годинна, грн;

А пл. сут. - розмір орендної плати за добу, грн;

Ч. - кількість годин оренди.

8. При оренді майна спільної власності на сезон використовується підвищувальний коефіцієнт сезонності 1,5.

9. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється в розмірі не менше 6% експертної або балансової вартості орендованого майна.

10. Передача в оренду комунального майна здійснюється виключно за конкурсом, крім майна, яке передається в оренду бюджетним організаціям. Розмір орендної плати може перевищувати орендну плату, відповідно до даної Методики.

11.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного, місцевого бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, комунальним підприємствам де засновником є Іллінівська сільська рада, державними воєнізованими формуваннями, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

12. У разі використання орендарем об'єкта оренди за кількома цільовими направленнями орендна плата розраховується окремо для кожної площі, що виділяється під цей напрямок, з урахуванням відповідних орендних ставок.

13. Орендна плата вноситься орендарем щомісячно не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем.

За несвоєчасне внесення орендної плати в договорі оренди встановлюється пеня, відповідно до чинного законодавства.

14. Сума орендної плати, зайво перерахована до бюджету або орендодавцеві, зараховується в рахунок наступних платежів орендаря.

15. Платіжні документи на перерахування орендних платежів подаються платниками до установ банків до настання термінів платежу.

16. Орендна плата платниками направляється: 100% орендодавцю.

У разі, якщо організація здала в оренду майно спільної власності без дотримання Порядку, затвердженого сільською радою, орендна плата за час фактичного використання майна орендарем повністю перераховується до місцевого бюджету.

17.В плату за оренду майна спільної власності не включаються витрати на утримання орендованого майна та комунальна плата за послуги, які відповідно до укладених договорів зобов'язується надавати орендарю орендодавець.

Витрати на утримання майна спільної власності, зданого в оренду одночасно кільком організаціям, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, водовідведення за окремими рахунками.

За користування земельною ділянкою Орендар сплачує Орендодавцю плату відповідно до Закону України «Про плату за землю», розрахунок якої складається додатково.

18. Контроль за своєчасністю здійснення платежів за оренду покладається на орендодавця.

19. Орендодавці майна спільної власності орендну плату використовують відповідно до чинного законодавства.

20. У разі відсутності заяви від орендаря або орендодавця про припинення або зміну умов договору оренди протягом 1 місяця після закінчення терміну дії договору, він вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах, які були передбачені договором. Конкурс в даному випадку не проводиться.

 

             Додаток 1 до Методики

розрахунку і порядку використання плати

за аренду майна комунальної власності Іллінівської сільської ради

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна

 

Використання нерухомого майна

Орендна ставка, % к до вартості нерухомого майна

Розміщення закладів грального, шоу-бізнесу, ресторанів, кафе, барів, нічних клубів

30

-проведення концертної діяльності; надання послуг  телефонного зв’язку; розміщення рекламних, туристичних агентств; банків, пунктів обміну валют; брокерських, маклерских контор; бірж;

-розміщення підприємств автосервісу (авторемонтні майстерні, автомійки, станції техничного обслуговування);

автозаправочні станції; автостоянки,

-розміщення офісів нерезидентів України

25

Здійснення оптової та рознічної торгівли; комерчіскої діяльності в сфері охорони здоров’я (в т.ч.надання стоматологічних послуг, разміщенння аптек);

розміщення ксероксів, банкоматів, кавоварочных автоматів

20

Надання юридичних, консалтінгових послуг; послуг страхування; комп’ютерных послуг; репетиторство;

розміщення офисів резидентів України

15

Розміщення перукарень; виконання ремонтно-будівельних робіт

10

Здійснення підприємницької діяльності в сфері надання комунальних та побутових послуг (крім перукальних); здійснення виробничої діяльності; розміщення підприємств громадського харчування;

Розміщення розповсюджувуачів друкованої продукції (книг, газет, журналів);теле-, радіо компаній

6

Розміщення закладів освіти та науки; виставка книг та образотворчого мистецтва; видавництв, поліграфії; спортивних організвцій; організація дозвілля дітей

1

Розміщення закладів здравоохорони, які надають послуги пільговим категоріям населення; надання нотаріальних послуг

1

Розмещення закладів почтового зв’язку; бібліотек та архивів; благодійних та громадських організацій, які займаються комерційною діяльностю торговлєю  продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (участників ВВв, участників ліквідації аварії на Чернобильскій АЕС, хворих сахарним діабетом, багатодітних сімей и т.п.); підприємства військової торгівлі; торгівля товарами дитячого харчування; розміщення виставок

1

Інше використання майна загальної власності

15

 

 

 

 

 

              Додаток 2 до Методики

розрахунку і порядку використання плати

за аренду майна комунальної власності Іллінівської сільської ради

 

КОЄФІЦІЕНТИ

якості будівель (споруджень, приміщень)

 

Позначення

Найменування

Фактор, який визначає якість

Значення

К1

Коєфіціент, який враховує місцезнаходження будівлі

Центри сіл та селищ

 

Віддалені населенні пункти

1,0

 

0,5

К2

Коєфіціент поверхового розташування

Підвальне приміщення

 

Цокольне приміщення

I поверх

 

II поверх та вище

0,7

 

1,0

 

1,2

К3

Коєфіціент,

враховуючий рівень благоустрою

Будівля цеглова  чи керамзитова з усіма зручностями

 

Будівля цеглова чи керамзитова з частковими зручностями

 

Будівля цеглова чи керамзитова  не впорядкована

 

Будівля панельна чи бетонна з усіма зручностями

 

Будівля панельна чи бетонна з частковими зручностями

 

Будівля панельна чи бетонна не впорядкована

 

Будівля з інших матеріалів не впорядкована

 

Будівля з інших матеріалів

1,2

 

 

 

0,5

 

 

 

0,2

 

 

 

0,96

 

 

0,4

 

 

0,32

 

 

0,84

 

 

0,30

 

Додаток 3

До рішення Іллінівської сільської ради

Від __________№ _____

 

« Затверджено"
_________________________
"___"___________ 20_ р.

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

від _____________ 20 __ року № __
 

_________________________________________________________________,
(повне найменування орендодавця)
в подальшому іменоване Орендодавець, в особі _________________________________________________________________,
                                                                      (посада,ПІБ)
що діє на підставі __________________________________, з однієї сторони,
                                                                        (назвадокумента)
та ______________________________________________________________ в
                                                 (повна назва Орендаря)
подальшому іменоване Орендар в особі _________________________________________________, що діє на підставі
(посада,ПІБ)
________________________________, з іншої сторони, уклали даний договір
(статут,довіреністьтощо)
про наведене нижче:
 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення площею _________ кв.м, розміщене на ____ поверсі (ах) (будинку, будівлі тощо) за адресою: _______________________________________, що знаходиться на балансі __________________________, вартість якого визначена шляхом проведення незалежної оцінки, здійснену станом на ______________20__ р. і становить _______________ грн. без ПДВ. Майно передано в оренду з метою ___________________________________________________________.
1.2. Орендар використовує орендоване приміщення тільки за цільовим призначенням, обумовленим договором.

 

2. Умови передачі та повернення орендованого приміщення

2.1. Вступ Орендаря у користування приміщенням настає одночасно з підписанням сторонами даного договору та акта приймання-передачі вказаного приміщення.
2.2. Передача приміщення в оренду не передбачає передачу Орендареві права власності на орендоване майно. Майно залишається у комунальній власності територіальної громади селища, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Приміщення вважається повернутим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

 

3. Орендна плата

3.1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

3.2. Орендна плата визначається на підставі Методики … (списати правильну назву методики), затвердженої рішенням сільської ради від____________ № ________, і становить _________грн. за ___________.

Орендна плата за перший місяць оренди ________ визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ______________________________________________________________.
(місяці, роки)

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується з Орендаря відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки, визначеної НБУ на день нарахування пені, за кожний день прострочення, включаючи день сплати.
3.6. Орендна плата сплачується Орендарем по день фактичного повернення приміщення згідно з актом приймання-передачі.

3.7. Орендодавець має право відмовитися від цього договору і вимагати повернення переданого в оренду майна, якщо Орендар не вносить плату за користування зазначеним майном протягом трьох місяців підряд.

 

4.Використання амортизаційних відрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на об'єкт оренди нараховуються Орендодавцем, залишаються в його розпорядженні та використовуються ним для відновлення об'єкта оренди.

4.2. Поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю територіальної громади селища.

 

5. Права і обов'язки Орендодавця

Орендодавець має право:
5.1. В будь-який час контролювати стан, напрями і ефективність використання майна, переданого в оренду, шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
5.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до даного договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого приміщення внаслідок неналежного використання та (або) невиконання умов даного договору.
5.3. Орендодавець має право вимагати розірвання договору оренди в разі невиконання договору оренди та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

6. Права і обов'язки Орендаря

Орендар має право:
6.1. Проводити реконструкцію, технічне переобладнання та поліпшення об'єкта оренди для своїх потреб лише з дозволу власника майна або уповноваженого власником органу в установленому порядку, попередньо погодивши такі дії з Орендодавцем.
6.2. У разі, якщо здійснені Орендарем поліпшення об'єкта оренди можуть бути відокремлені без пошкодження приміщення, Орендар має право на їх відокремлення.
6.3. Якщо Орендар без згоди власника та погодження Орендодавця здійснив поліпшення об'єкта оренди, які неможливо відокремити без пошкодження приміщення, він не має права на відшкодування їх вартості.
6.4. Питання компенсації поліпшень, здійснених Орендарем за згодою власника та погоджених Орендодавцем, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

6.5. За згодою Орендодавця та погодженням виконавчого комітету здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, порядок використання решти суборендної плати визначається сільською радою.

Орендар зобов'язаний:
6.6. Використовувати об'єкт оренди відповідно до умов договору та за цільовим призначенням відповідно до прийнятих зобов'язань.
6.7. Зберігати орендоване майно, запобігати його пошкодженню та псуванню.
6.8. Вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.
6.9. Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт, належне утримання і обслуговування орендованого приміщення, його інженерно-технічного обладнання, інвентарю та прибудинкової території.
6.10. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти з Орендодавцем орендованого майна договір про відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю.
6.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця до орендованих приміщень, з метою перевірки виконання умов договору і обстеження стану об'єкта оренди, інженерних служб, та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об'єкта оренди з метою контролю за використанням об'єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього договору.
6.12. Застрахувати орендоване майно від ризику випадкової загибелі чи пошкодження на користь Орендодавця у день підписання договору оренди і забезпечити його пожежну безпеку. Орендар передає копію страхового полісу Орендодавцю в 3-денний термін із моменту його укладення.
6.13. У разі спричинення збитків орендованому приміщенню з вини Орендаря, проводити їх відшкодування.

6.14. У разі припинення даного договору, повернути Орендодавцю в 15-денний термін орендоване приміщення в належному стані, не гіршому, ніж під час передачі його в оренду, що засвідчується актом приймання-передачі.
6.16. Не має права передавати обов'язки за договором іншим особам, а також здавати орендоване майно в суборенду без дозволу виконавчого комітету сільської ради.

6.17. Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки орендованого майна, рецензуванням звіту про незалежну оцінку майна, розміщенням оголошення про наміри передати в оренду майно, про конкурс на об'єкт оренди (у випадку застосування конкурсної процедури при передачі майна в оренду), відшкодовуються Орендарем Орендодавцю в місячний термін із дня підписання договору оренди.
6.18. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження, заподіяні об'єкту оренди, до моменту його повернення Орендодавцю за актом приймання-передачі.
6.19. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговувального банку Орендодавця). На вимогу Орендодавця проводити звірку взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
6.20. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси, повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
6.21. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок власних коштів.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Спори, що виникають в ході виконання цього договору, вирішуються в судовому порядку.

7.3. Якщо Орендар не виконує обов'язки щодо повернення нерухомого майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки в розмірі подвійної плати за користування нерухомим майном за час прострочення.
7.4. У разі несплати Орендарем орендної плати більше одного місяця, Орендодавець має право ставити питання про дострокове розірвання договору у встановленому чинним законодавством порядку.

 

8. Строк дії, умови зміни та розірвання договору

8.1. Даний договір діє з "____"______________20__ р. по "____"____________20 р.
8.2. Зміна умов або розірвання даного договору можуть мати місце за погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом місяця з дня отримання пропозицій.
8.3. Даний договір може бути розірвано достроково на вимогу однієї зі сторін, за рішенням суду, у випадку невиконання умов даного договору та інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.4. Заявка Орендаря на продовження договору повинна бути надана Орендодавцю за три місяці до закінчення строку договору. Строк дії договору може бути продовжений на новий строк лише після розгляду виконкомом сільської ради питання доцільності його продовження та затвердження сільським головою додаткової угоди до цього договору (або нового договору).
8.5. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього договору.

8.6. Одностороння відмова від договору оренди не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим договором.
Договір оренди припиняється в разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);

- банкрутства Орендаря;

- загибелі об'єкта оренди;

- ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;

- смерті фізичної особи-Орендаря.

8.7. Взаємовідносини, не врегульовані даним договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.8. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1-й – Орендодавцю, 2-й – Орендарю.

 

9. Реквізити сторін:
Орендодавець :
                                                                                          Орендар:

 

М.П.                                                                                        М.П 

 

Додаток 1
до Типового договору оренди нерухомого майна

 

РОЗРАХУНОК
 плати за оренду приміщеньназва Орендаря

 

Назва та місцезнаходження об'єкта оренди

Площа об'єкта оренди, кв.м

Вартість за експертною оцінкою на "__"_______20_ р.

Орендна плата за перший (базовий) місяць оренди

 індекс інфляції

орендна ставка

 назва місяця, рік

орендна плата без ПДВ, грн.

 

 

Орендодавець:                                                                           Орендар:

_________________                                                                    _____________________
підпис                                                                                                           підпис

 

М.П.                                                                                              М.П.

 

 

Додаток 2
до Типового договору оренди нерухомого майна

 

А К Т
        приймання-передачі

від "___"_____________20_ р.

 

Орендодавець____________________________________________________

В особі_____________________________________________________________

 

Орендар______________________________________________________ в

особі________________________________________________________________


з іншої сторони, склали цей акт про те, що:
Орендодавець передає, а Орендар приймає відповідно до договору оренди нерухомого майна від "___"____________20_ р. № __ приміщення (будівлю, споруду тощо) за адресою

__________________________________________________

загальною площею__________________кв.м, вартість якого визначена експертною оцінкою і становить_______________грн. станом на "___"_________________20_ р.
Стан орендованого майна

 

 

Орендодавець здав:                                                                         Орендар прийняв:

____________________                                                                      _________________
підпис                                       

Аналіз регуляторного впливу

проекту р


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь