Іллінівська сільська територіальна громада
Донецька область, Краматорський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 22.04.2020 11:19
Кількість переглядів: 917

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Програми економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 

1.Замовник        стратегічної екологічної оцінки

Іллінівська сільська рада

адреса: с. Іллінівка, вул. Адміністративна, буд. 42/3, Костянтинівський район, Донецька область, 85143

тел. 06272-21050

e-mail: 41073075@mail.gov.ua

Сайт: https://illinivska-gromada.gov.ua

 

2. Вид та  основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізовуватися місцевими органами виконавчої влади, з метою  вирішення пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення, досягнення стратегічних цілей розвитку ОТГ  у 2020 році.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Іллінівської сільської ОТГ.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

  • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України від 06.08.2014 №385, із змінами;
  • Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733, із змінами;
  • Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
  • Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 №275-р, із змінами;
  • Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.06.2016 № 498;
  • Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 №90.

Стратегічні цілі Програми:

 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення.
 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування.
 3. Підвищення зайнятості сільського населення

4. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань внутрішньо переміщених осіб.

5. Розбудова безпечного суспільства.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Програма економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  охоплює усі види господарської діяльності: агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до Програми є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної  інфраструктури (централізоване водопостачання та водовідведення), розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням роздільного збору, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Для досягнення цілей СЕО Програми будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 • регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області;
 • статистичний щорічник Донецької області;
 • законодавчі акти, що мають відношення до планування і забудови території;
 • Земельний Кодекс України;
 •  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля, що здійснюються існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному  та місцевому рівні;
 • інші доступні джерела інформації.

        

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Іллінівської сільської  ОТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проект Програми не буде затверджено

 

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дана Програма не затверджується.

Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках СЕО.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та  їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер  Програми, яка  є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документа відіграють методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв'язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку,  які мають вирішуватись  відповідно до Програми.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документа державного планування, виконання яких передбачається у 2020 році.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації планованих рішень Програми за  наступними напрямкам:

- оптимізація виробничих, комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;

- благоустрій території Іллінівської сільської ОТГ;

- розробка Схеми санітарного очищення і поводження з відходами на території Іллінівської сільської ОТГ з урахуванням роздільного збору ТПВ;

- розширення мережі зон та зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, подаються до сектору економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області за адресою:

с. Іллінівка, вул. Адміністративна, буд. 42/3, Костянтинівський район, Донецька область, 85143, aбо на електронну адресу: 41073075@mail.gov.ua.  

 

Відповідальна особа: Подставкіна Аліна Сергіївна

контактні дані: телефон 06272-21050

Е-mail: 41073075@mail.gov.ua

 

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь